Sosyal Bilim Nedir?
İnsanların diğer insan ve toplumlarla olan ilişkilerini bilimsel metotlarla ve toplumsal ve kültürel kodlarla inceleyen bilim dalıdır. Sosyal bilimler felsefeyi, toplumbilimi, tarihi, ekonomiyi , coğrafyayı, siyasal bilimini, hukuku, filolojiyi, psikolojiyi, etnografiyi, arkeolojiyi, pedagojiyi ve daha birçok bilimi kapsar.  Bu bilim dallarının ortak özelliği insan davranışlarını çeşitli yönleriyle ele almalarıdır. Örneğin psikoloji bireyin davranışı üzerinde dururken, sosyoloji toplumun davranışları üzerinde durur.

Sosyal bilimler sosyal varlıklar olan biz insanları, insanlar arası ilişkileri ve insanların davranışlarını inceler.  Sosyal bilimleri anlamak için insan davranışları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir çünkü sosyal bilimler insanları biyolojik veya fiziki yönleriyle değil davranışsal yönleriyle ele alır. Sosyal bilimler insan davranışlarını değer, inanç, istek, kültür, eğitim, alışkanlıkları gibi genel unsurlarla belirler. 

Sosyal Bilimlerin temel amacı küreselleşen dünyada kültürel farklılıkları olan, farklı ülkelerde yaşayan, farklı dilleri konuşan insanları bir toplumun vatandaşı varsayarak toplum için faydalı bilgiler vermesine, faydalı eylemler yapmasına yardımcı olmaktır. 

İnsanlar benzer fiziki çevrelerde yaşıyor olsalar bile bu çevredeki benzer nesneleri farklı yorumlayabilirler örneğin beyaz renk bizim için saflığı, temizliği ifade ederken, Japonlar için yası, matemi ifade eder. Öyle ki insan davranışlarını anlamak ve açıklamak için insanın hayatına etki eden, onu anlamlandırdığı her çeşit unsuru tanımak ve bilmek gerekir. Geçmişten günümüze değişen insan ve dolayısıyla toplumla birlikte sosyal bilimlerin de değişmesini, deyim yerindeyse güncellenmesini sağlamıştır. Bu değişimin incelenmesi ve sosyal bilimlerin sürekli gelişen bir araştırma içinde olması eğitimde, Sosyal Bilimlerin etkin bir yer kazanmasına yol açmış ve eğitimin, hem bir sosyal bilim dalı hem de Sosyal Bilimlerin uygulama alanı durumuna gelmesi "Sosyal Bilgiler" kavramını meydana getirmiştir. 

İnsanların ve toplumların tarih boyunca sürekli bir değişim içinde olması onları karmaşık sorunlarla baş başa bırakmıştır. Toplum içinde yaşayan kişilerin toplumdan beklentilerini veya toplumun kişilerden beklentilerini aktarmada sosyal bilimlere önemli görevler düşmektedir.  

Sosyal bilimler ele aldığı konular itibariyle evrensel değerler taşımazlar, bu sebeple sosyal bilimlerde genelleme yapmak zordur çünkü ortaya atılan her görüş ona karşıt bir görüşü de barındırabilir ve bir sosyal olgu ne kadar genelse daha çok içerisinde bulunduğu gruba ait gerçeklikler barındırır. Ancak bazen sosyal bilimciler elde edilen bilgileri veya olguları diğer toplumları da içine alacak şekilde genelleme eğilimine girmişlerdir. bazen de bir topluma ait kavram ve değerlerle başka toplumlara ait değer ve olguları açıklamaya çalışmışlardır. Sosyal bilimlerde açıklama yöntemi diğer bilimlerden daha farklıdır, sosyal bilimlerde bir olayın bilimsel açıklamasını yapmak tümdengelimsel bir yolla o olayın çıkarımını yapmaktır. 

Günümüzde ise sosyal bilimler uygulamaları açısından büyük önem kazanmaktadır. Devletlerin propaganda teknikleri, reklamcılık, halkla ilişkiler ve bunlarla gelen kamuoyu oluşturma ve bu kamuoyunu etkileme sosyal bilimlerin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Sosyal bilimler, günümüz karmaşık ve değişen bir dünyasında bir şeyleri nasıl ürettiğimizi yönetim şekillerimizi, birbirimizle iletişime biçimimizi, çevremizde olun bitenleri anlayışımızı ve sosyal ilişkilerimizi, karşılaştığımız sorunları nasıl çözeceğimizi inceler. Sosyal bilimler çalışmaları ve araştırmaları doğası gereği insanı, ve insanla ilgili konu ve olguları ele alır. 


 


Kaynakça; 

MAURICE DUVERGER Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş 

https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/3085/mod_folder/content/0/Sosyal%20Bilimlerdeki%20Sosyal.pdf?forcedownload=1 

https://sosyal-bilimler.nedir.org/ 

Share this:

CONVERSATION

0 yorum:

Yorum Gönder