Ana Akım ve Alternatif Medya

 
Ana akım medyadan alternatif bir medyaya geçişin sebebi ana akım medyadaki hak ihlalleri, görüş farklılıklarına yer verilmemesi, böylelikle eşit olmayan bir medyadan haber almayan insanları  alternatif bir medya kanalına itmiştir. Günümüzde geleneksel medyanın habercilik kodlarından uzak bir iletişim türünün mümkün olması ve bilginin anlık olarak yaygınlaşması mümkün olduğundan insanlar eşik bekçilerinin insafına kalmamış, kendi istediği haber kaynaklarını seçebilmişlerdir. Ana akım medya tipi bizlere sadece belirli görüşleri , doğru yanlış veya haklı haksız olup olmadığını bilmediğimiz, tekelleşmiş haberleri ileten bir medya tipidir ve insanlar bu şekilde tek yönlü güvensiz bir iletişimi tercih etmemekte böylece alternatif haber kaynakları aramaya ihtiyaç duymuşlardır. 

Ana akım medya veya eleştirel iletişim çalışmaları, medyanın demokratik, tartışma  ve kamusallıklar yaratan işlevlerini ön plana çıkartmıştır. Geleneksel ola n medyada eril,  cinsiyetçi, ırkçı, militarist ve ayrımcı bir habercilik dilinin hâkimiyetininin sürmesi , medyadaki etik ve kültürel  değerlerin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Farklı adlandırılmalara karşın  alternatif medyayanın ortak vurgu noktası okuyucuyla etkileşim, katılımcılık ve ticarileşme karşıtlığıdır. Bu bakımdan medyanın alternatif olmasının temel göstergeleri;  temel motivasyon kaynağının kâr olmaması, hiyerarşiden uzak, yatay, eşitlikçi ve katılımcı bir yapılanmaya sahip olmak, sosyal sorumluluk anlayışı gütmek ve kamusal alandan dışlanmış olan veya azınlıkta kalan kesimlerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak olarak sayılabilir. Alternatif olmak demek, sadece haberin farklı ya da radikal olması değil, üretime dair diğer  süreçlerin de farklı olması ve böylece ana akım medyanın hâkimiyetine karşı tehdit/savunma oluşturmak ve bu doğrultuda bağımsız bir şekilde mücadele edebilmek demektir. 

Bağımsızlığının yanı sıra alternatif medyanın ayrılmaz parçaları olan demokratik ve merkezsizleşmiş doğası ve resmi denetimin dışındaki sahip olduğu özgürlüğü, onu sivil toplum için de güçlü bir medya haline getirmektedir; her okurun  yazar olablirmesi ve haber üretimine yayından önce, yayın esnasında ve yayın sonrasında katkı yapılabilir. Ayrıca bazı istisnalar hariç çoğu alternatif medya kurumunda yapılan pek çok iş genellikle gönüllü çalışanlar tarafından yerine getirilmektedir. Bu durum, ana akım medyanın kurbanı olduğu aşırı ticarileşme/tehlikesine karşı da alternatif medyanın sahip olduğu savunmalardan biridir. Alternatif medya ana akım medyanın yanlış temsil ettiği, aktardığı veya  hiç yer vermediği düşünce, olay, ve bilgilerin medyada yer almasının sağlanması anlayışı öne çıkmaktadır. Buna göre, alternatif medya, kurumsal ve içerik bakımından ana akım medyaya bir alternatiftir. 

 Ana akım medya büyük ölçekli veya bir kurum yapısına sahiptir,  bir hedef kitleye yönelik yayın yapmaktadır, devlet kuruluşu veya ticari şirket olabilir, dikey  yapılanmış, profesyonellerin çalıştığı kuruluşlardır. 


Alternatif medya ise: Küçük ölçeklidir ve özel topluluklara, gruplara, yönelik, farklılıklara saygılı olarak yayın yapmaktadır, devlet ve piyasadan bağımsızdır, yatay yapılanmıştır; demokratikleşme  çerçevesi içinde hedef kitlenin erişim ve katılımını kolaylaştırmaya imkân vermektedir. Alternatif medya Ana akım medyanın sunduğu sorgulamasız, doğrudan siyaset biçimini reddeder, toplumsal, siyasi ve ekonomik istikrarı savunur. Geleneksel medyanın devlet ve pazardan bağımsız olması, alternatif medyanın halkın bir parçası olmasını destekler ve böylece demokrasinin uygulanabilirliği için önemli bir toplumsal zemin oluşturur. Topluluklar sınırları belirsiz olabilen kendi içinde hetorojen olan yapılardır. Sivil toplum yapıları ise diğer topluluklara oranla daha kurumsallaşmış ve organize olmuş yapılardır. Alternatif medya sivil toplumun parçası olarak görülmüştür, öyle ki  demokratik iletişim kanallarına ışık tutarak, yurttaşların gündelik yaşama uyum sağlamasını sağlamış iletişimini de özgür gündemler etrafında yapmıştır. Öznel yaklaşımlar alternatif medyanın katılımcı medya, nesnel yaklaşımlar ise alternatif medyayı eleştirel medya olarak ele alırlarAlternatif medyanın bireylere verdiği roller yerine bu medyanın çeşitli gruplarca kullanımı ve toplumsal algı oluşturması açısından incelendiğinde etkisinin daha fazla olduğunu söylenebilir, çünkü bireysel bir eylem ancak grupların katılımıyla kitlelere ulaşabilirBu bakımdan toplumsal etki oluşturma konusunda en az geleneksel medya kadar etkilidir. 


Share this:

CONVERSATION

0 yorum:

Yorum Gönder